29 Νοε
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο:
(2 ψήφοι)

Αλλαγές στις παραστάσεις δικηγόρων στα συμβόλαια

Νόμος 4093/9-11-2012 (Φ.Ε.Κ. 222/12-11-2012 Τεύχος Α)

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»

 

Το 1ο άρθρο του νόμου 4093/2012, παράγραφος ΙΓ (σελ. Φ.Ε.Κ. 5618) αναφέρεται στις: «Ρυθμίσεις θεμάτων υπουργείου δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ειδικότερα με την υποπαράγραφο ΙΓ.1 επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Ι. Με το εδάφιο 7 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του νόμου 3853/2010 και εφεξής δεν εφαρμόζονται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων), δηλαδή δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου στις προαναφερθείσες συμβολαιογραφικές πράξεις.

ΙΙ. Με το εδάφιο 8.α αντικαθίσταται το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 (Α’ 235) ως κατωτέρω:

«1. Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου, με αντικείμενο την από επαχθή αιτία σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων), είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική μνεία στο συμβόλαιο της παραστάσεως του δικηγόρου και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύμβαση, υπογεγραμμένο από αυτόν, με θεωρημένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

2. Ειδικότερα για τη σύμβαση διανομής ή ανταλλαγής και για συμβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο συντάσσεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Από 1-1-2014 η παράσταση δικηγόρου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη».

Κατόπιν της καθ’ ολοκληρίαν αντικατάστασης του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954 με τις προαναφερθείσες νέες διατάξεις, καθορίζεται αποκλειστικά σε ποιες πράξεις που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου και με ποιες προϋποθέσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 20:09

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©